Algemene voorwaarden

H Morren Timmerwerken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53681916 en is gevestigd aan de Molenakker 20 (7364 BN) te Lieren.


Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. H Morren Timmerwerken is de eenmanszaak van H. Morren. 

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 

4. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

5. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer. 

6. Aannemer: de aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: H Morren Timmerwerken. 

7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Dienstverlener. 

8. Werkzaamheden: de werkzaamheden die H Morren Timmerwerken aanbiedt zijn timmerwerkzaamheden voor het (ver)bouwen en onderhoud van nieuwe en bestaande (onderdelen) van gebouwen c.q. bouwwerken. 

9. Opdracht: de uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijk aard tot stand te brengen en op te leveren door H Morren Timmerwerken. 

10. Overeenkomst: overeenkomst waarbij H Morren Timmerwerken, zich jegens Opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld 

11. Website: de website, die H Morren Timmerwerken gebruikt is https:// www.morrentimmerwerken.nl.


Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod c.q. offerte van H Morren Timmerwerken, elke overeenkomst tussen H Morren Timmerwerken en Opdrachtgever en op elk werk dat door H Morren Timmerwerken wordt aangeboden. 

2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal H Morren Timmerwerken aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van H Morren Timmerwerken zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met H Morren Timmerwerken is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever. 

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Dienstverlener heeft aanvaard. 

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan H Morren Timmerwerken, zal H Morren Timmerwerken de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal een maand geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan H Morren Timmerwerken niet meer aan een aanbod gehouden worden. 

3. H Morren Timmerwerken is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door H Morren Timmerwerken aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Indien de overeenkomst door een Bedrijf anders dan op grond van de redenen zoals genoemd in artikel 4 lid 5 van deze algemene voorwaarden wordt opgezegd, is Opdrachtgever verplicht om de helft (50%) van het overeengekomen bedrag te vergoeden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hier na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van H Morren Timmerwerken van worden afgeweken. 

6 Consumenten kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Het herroepingsrecht is voor een Consument niet van toepassing indien de werkzaamheden binnen de bedenktermijn van 14 dagen worden uitgevoerd. Indien H Morren Timmerwerken kosten heeft gemaakt ter uitvoering en/of voorbereiding van de opdracht is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te voldoen.


Artikel 4 – Duur van de overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en H Morren Timmerwerken een overeenkomst is afgesloten voor het periodiek leveren van werkzaamheden, is de duur van de overeenkomst conform hetgeen door partijen is overeengekomen. 

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen in welk geval hij de voor het gehele werk geldende prijs moet betalen, verminderd met de besparingen die voor H Morren Timmerwerken uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door H Morren Timmerwerken van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door H Morren Timmerwerken te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die H Morren Timmerwerken over het gehele werk zou hebben gemaakt 

3. H Morren Timmerwerken kan de overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

4. Zowel Opdrachtgever als H Morren Timmerwerken kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is H Morren Timmerwerken nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. H Morren Timmerwerken is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever. 

5. Indien H Morren Timmerwerken na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van H Morren Timmerwerken.


Artikel 5 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. H Morren Timmerwerken is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten. 

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal H Morren Timmerwerken Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk. 

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij H Morren Timmerwerken de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is H Morren Timmerwerken gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.


Artikel 6 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW. Wanneer H Morren Timmerwerken op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend kunnen worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst. 

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, zal de richtprijs met niet meer dan 10% overschreden worden, tenzij H Morren Timmerwerken de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. H Morren Timmerwerken werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk. 

3. Indien overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens H Morren Timmerwerken begint met de uitvoering van de overeenkomst. 

4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is H Morren Timmerwerken gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. 

5. Opdrachtgever is gehouden om de werkzaamheden van H Morren Timmerwerken te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst. De Consument dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen, voor een Bedrijf geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Deze termijn is een fatale termijn. 

6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van H Morren Timmerwerken. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van H Morren Timmerwerken een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. 

7. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door H Morren Timmerwerken is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, behoudens het hierna bepaalde. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door H Morren Timmerwerken gemaakte kosten te betalen indien H Morren Timmerwerken reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 7 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 c.q. 30 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal H Morren Timmerwerken zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 3% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim. 

3. Indien H Morren Timmerwerken meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 8 – Uitvoering werkzaamheden
1. H Morren Timmerwerken zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. 

2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is H Morren Timmerwerken niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor H Morren Timmerwerken, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 

3. H Morren Timmerwerken vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart H Morren Timmerwerken expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. H Morren Timmerwerken zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan H Morren Timmerwerken te vergoeden. 

4. H Morren Timmerwerken is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.


Artikel 9 – (Op)Levering 
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door H Morren Timmerwerken of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft H Morren Timmerwerken recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient H Morren Timmerwerken schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. 

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door H Morren Timmerwerken bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken gebeurd op risico en volgens de wijze zoals door H Morren Timmerwerken is bepaald, maar voor rekening van Opdrachtgever. 

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is H Morren Timmerwerken gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 

5. H Morren Timmerwerken spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. 

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden. 

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door H Morren Timmerwerken gemaakte en/of (op)geleverde zaken. 

8. Indien H Morren Timmerwerken te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 

9. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend. 

10. H Morren Timmerwerken is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van H Morren Timmerwerken.


Artikel 10 – Onderhoud
1. Indien overgekomen, zal H Morren Timmerwerken onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. H Morren Timmerwerken zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud. 

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan H Morren Timmerwerken, waarna H Morren Timmerwerken overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is H Morren Timmerwerken gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. 

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan H Morren Timmerwerken.


Artikel 11 – Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. 

2. H Morren Timmerwerken voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat H Morren Timmerwerken in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door H Morren Timmerwerken gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is H Morren Timmerwerken gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van H Morren Timmerwerken, is een Consument gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen. 5. De garantie vervalt: zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde, het opgeleverde naar het oordeel van H Morren Timmerwerken verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.


Artikel 12 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.


Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. H Morren Timmerwerken gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal H Morren Timmerwerken de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Info@morrentimmerwerken.nl. 

2. Indien H Morren Timmerwerken op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
1. H Morren Timmerwerken levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan H Morren Timmerwerken heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van H Morren Timmerwerken. 

2. H Morren Timmerwerken heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van H Morren Timmerwerken. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal H Morren Timmerwerken de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever. 

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan H Morren Timmerwerken worden vergoedt door Opdrachtgever.


Artikel 15 – Overmacht 
1. H Morren Timmerwerken is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van H Morren Timmerwerken wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van H Morren Timmerwerken, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan H Morren Timmerwerken zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van H Morren Timmerwerken buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.


Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van werkzaamheden en/of uitvoeren van opdrachten door H Morren Timmerwerken leidt tot aansprakelijkheid van H Morren Timmerwerken jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door H Morren Timmerwerken in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd. 

2. H Morren Timmerwerken is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van het door H Morren Timmerwerken opgeleverde is uitgesloten. 

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor H Morren Timmerwerken aansprakelijk is (gebleken), dient H Morren Timmerwerken in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. 

4.Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij H Morren Timmerwerken zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. 

5. H Morren Timmerwerken is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 

6. H Morren Timmerwerken is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. 

7. H Morren Timmerwerken staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens H Morren Timmerwerken verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van H Morren Timmerwerken vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij H Morren Timmerwerken binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.


Artikel 17 – Geheimhouding
1. H Morren Timmerwerken en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. 

2. Indien H Morren Timmerwerken op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en H Morren Timmerwerken zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is H Morren Timmerwerken niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 

3. De geheimhoudingsverplichting leggen H Morren Timmerwerken en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.


Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan H Morren Timmerwerken verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien H Morren Timmerwerken op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is H Morren Timmerwerken verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen. 

2. Opdrachtgever vrijwaart H Morren Timmerwerken van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 

3. Opdrachtgever vrijwaart H Morren Timmerwerken voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden. 

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan H Morren Timmerwerken verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van H Morren Timmerwerken (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij H Morren Timmerwerken en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. 

2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die hij uitdrukkelijk bij de overeenkomst heeft verkregen. 

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van H Morren Timmerwerken rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.


Artikel 20 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van H Morren Timmerwerken of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via Info@morrentimmerwerken.nl met als onderwerp “klacht”. 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil H Morren Timmerwerken de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. H Morren Timmerwerken zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen H Morren Timmerwerken en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. H Morren Timmerwerken kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen H Morren Timmerwerken en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.